Достъп за деца

Дете, ненавършило 14 години, се допуска до събитието след 20:00 часа, ако е придружавано от свой родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за него.

Дете, навършило 14 години, но ненавършило 18 години, се допуска до събитието след 22:00 часа, ако е придружавано от свой родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за него, или от друго пълнолетно дееспособно лице.

За всяко дете се представя декларация по образец, подписана от родител, настойник, попечител или лице, което полага грижи за детето, удостоверяваща обстоятелството, че деклараторът ще придружава детето на събитието.

Можете да изтеглите декларация от този линк:
declaration.docx