Достъп за деца


 
Деца до 7 години имат право на безплатен достъп до събитието, без право на отделно седящо място, ако са придружени от родител/пълнолетен придружител с редовен билет.
 
Един родител/пълнолетен придружител може да придружава не повече от три лица, ненавършили 18 години.
 
За всяко дете се представя декларация по образец, подписана от родител, настойник, попечител или лице, което полага грижи за детето, удостоверяваща обстоятелството, че деклараторът ще придружава детето на събитието.
 
 Можете да изтеглите декларация от този линк: declaration_2024.pdf